Tłumaczenia

klocki tłumaczeń przysięgłych w Warszawie

Tłumaczenia przysięgłe dokumentów

W Biurze Londoner wykonujemy tłumaczenia przysięgłe wszelkiego rodzaju dokumentów.

Tłumaczenia dokumentów biznesowych

 • akt założycielski
 • analiza kosztów stałych i zmiennych
 • aneks do umowy świadczenia usług brokerskich
 • audyt operacyjny
 • bilanse
 • biznes plan
 • deklaracja prasowa
 • deklaracja ce
 • faktura
 • harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji
 • informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach
 • informacje o warunkach przetargu
 • karta poufności
 • katalogi reklamowe
 • kontrakt exportowy i importowy
 • kontrakt kupna - sprzedaży
 • korespondencja mailowa
 • księga jakości
 • legalizacja określonego sprzętu
 • materiały szkoleniowe
 • oferta agencji reklamowej
 • oferta cenowa
 • oferta dotycząca najmu pomieszczeń biurowych
 • oferta
 • ogólne warunki umów leasingu operacyjnego i finansowego
 • opinia niezależnego biegłego rewidenta
 • polityka audytu grupy
 • polityka prywatności
 • porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę
 • porozumienie w sprawie budżetu marketingowego
 • porozumienie wewnętrzne
 • porozumienie wzajemnej współpracy w zakresie obsługi gwarancyjnej
 • potwierdzenie odbioru pisma
 • potwierdzenie zamówienia
 • procedura międzywydziałowa
 • procedura systemu zarządzania jakością
 • projekty inwestycyjne
 • protokół kontroli sanitarnej
 • protokół odbioru
 • protokół z posiedzenia rady nadzorczej
 • protokół z prac wykonanych w firmie
 • protokół ze zgromadzenia wspólników
 • raport dotyczący zarządzania jakością
 • raport walidacji
 • raport wewnętrzny
 • raport z audytu
 • raport z realizacji projektu
 • regulamin rady nadzorczej
 • regulamin zarządu
 • rozwój zasobów ludzkich - kontrakt regionalny
 • sprawozdanie z działalności zarządu
 • sprawozdanie zarządu z działalności spółki
 • statut i akt założycielski spółki
 • statut spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • szczegółowy raport
 • upoważnienie do wykorzystania logo spółki
 • upoważnienie generalne
 • wniosek o inwestycję
 • wniosek o wprowadzenie zmiany
 • wniosek o wydanie tytułu wykonawczego
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • zarys zarządzania projektem
 • zawiadomienie o odmowie rejestracji
 • zawiadomienie w sprawie zawieszenia działalności gospodarczej
 • zezwolenie na zatrudnienie

Tłumaczenia dokumentów budowlanych:

 • aneks do umowy na wykonanie robót budowlanych
 • decyzja o zmianie pozwolenia na budowę
 • dokumentacja przetargowa
 • dokumentacje budowlane
 • dziennik budowy
 • korespondencja z zakresu budowy dróg i mostów
 • oferta na wykonanie dokumentacji projektowej
 • ogólne świadectwo badania przez nadzór budowlany
 • opis do projektu wykonawczego
 • projekt architektoniczno-budowlany
 • projekt budowlano - wykonawczy
 • projekt budowlany
 • projekt powykonawczy
 • protokół odbioru wykonanych elementów robót obiektu
 • protokół kontroli wyrobów budowlanych
 • wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiór
 • zatwierdzenie projektu budowlanego

Tłumaczenia dokumentów finansowych:

 • analizy podatkowe
 • bilans z wykonania budżetu i rachunki zysków i strat
 • dokumenty bankowe
 • dokumenty podatkowe od spadków i darowizn
 • ewidencja środków trwałych
 • faktura VAT, proforma, korygująca
 • formularz stwierdzający zdolności kredytowe
 • informacja o operacjach na rachunku
 • opinia biegłych księgowych, audyt
 • PIT
 • porozumienie akcjonariuszy
 • projekt finansowy
 • rachunek przepływów pieniężnych
 • rachunek zysków i strat
 • raport finansowy lub giełdowy
 • raport roczne
 • roczny plan finansowy
 • sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
 • umowa finansowania dostaw
 • umowa kredytowa
 • umowa kupna udziałów spółki
 • umowa w sprawie badania rocznego sprawozdania finansowego
 • wniosek o udzielenie pożyczki
 • wniosku o udzielenie poręczenia
 • wzór gwarancji bankowej
 • zaświadczenie o wypełnianiu zobowiązań podatkowych
 • zaświadczenie o zarobkach

Tłumaczenia dokumentów handlowych:

 • akt stosowania się do umowy wspólników
 • aneks do kontraktu
 • dokument transferu udziałów
 • kontrakt exportowy i importowy
 • oświadczenie celne
 • oferta handlowa
 • oferta sprzedaży
 • ogólne warunki handlowe w handlu zagranicznym
 • ogólne zasady i warunki sprzedaży i dostaw
 • pełnomocnictwo do spraw handlowych
 • porozumienie do kontraktu
 • protokół negocjacyjny
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • ugoda zawarta pomiędzy przedsiębiorcami
 • umowa handlowa
 • umowa o warunkach handlu i dostaw
 • umowa o współpracy handlowej
 • umowa spedycji
 • umowa sprzedaży przedsiębiorstwa
 • umowa sprzedaży udziałów
 • umowa wyłącznej dystrybucji
 • umowy dostawy
 • warunki cenowe i dostawy
 • warunki handlowe i warunki dostawy
 • warunki współpracy z klientem
 • wniosek leasingowy
 • wyciągi z rejestru handlowego - KRS
 • wymagania jakościowe dla dostawców
 • zapytanie ofertowe
 • zezwolenia importowe

Tłumaczenia dokumentów medycznych:

 • charakterystyka produktu leczniczego
 • epikryza
 • formularz odpowiedzi lekarza pierwszego kontaktu
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego
 • końcowy raport z badania
 • ocena wyników leczenia
 • procedura walidacji procesów wytwarzania i pakowania produktów leczniczych
 • sprawozdanie z badań
 • sprawozdanie z badań laboratoryjnych
 • standardowa umowa na przeprowadzenie badań klinicznych
 • świadectwo weterynaryjne
 • świadectwo zdrowia
 • warunki ubezpieczenia badania klinicznego
 • wyciąg z karty medycznej
 • wyniki badań medycznych
 • zaświadczenia lekarskie
 • zaświadczenia z izby lekarskiej
 • zaświadczenie lekarskie

Tłumaczenia dokumentów prawnych:

 • akt oskarżenia
 • akty notarialne
 • akty prawne
 • akty procesowe
 • deklaracja wekslowa
 • dokumenty due diligence
 • dokumenty sądowe
 • dokumenty z prowadzenia sporów
 • ekspertyza prawna
 • informacja o uzyskaniu wyroku
 • interpretacje i orzeczenia
 • kodeksy
 • księgi wieczyste
 • opinie prawne
 • orzeczenie trybunału
 • pisma procesowe w postępowaniu cywilnym
 • udzielenie pełnomocnictwa
 • wnioski i wypisy KRS
 • wyjaśnienia dla sądu

Tłumaczenia dokumentów produkcji:

 • arkusz danych składników
 • dane eksploatacyjne
 • deklaracja producenta
 • deklaracja zgodności wyrobu
 • deklaracja zgodności z normami EU
 • formuła produkcji
 • karta opisu wydziału wspomagania produkcji
 • opis produkcji
 • pozwolenie na produkcję
 • świadectwo jakości
 • świadectwo kontroli
 • świadectwo weryfikacji
 • techniczne wymagania technologii produkcji
 • tekst etykiety na opakowaniu
 • umowa koprodukcyjna
 • zezwolenie na produkcję

Tłumaczenia dokumentów technicznych

 • deklaracja zgodności
 • europejska deklaracja zgodności
 • funkcjonalne warunki techniczne
 • instrukcja montażu
 • karta charakterystyki substancji niebezpiecznej
 • karta gwarancyjna
 • kata obsługi urządzenia
 • maszyny
 • opis techniczny do projektu
 • podręcznik naprawowy
 • podręcznik użytkowania
 • protokół kontroli jakości
 • protokół zdawczo-odbiorczy
 • specyfikacja wyrobu
 • świadectwo zgodności typu
 • umowa serwisowa
 • wynik badania diagnostycznego
 • zaświadczenie zgodności

Tłumaczenia dokumentów urzędowych:

 • świadectwo dojrzałości
 • świadectwo pracy
 • świadectwo szkolne maturalne
 • świadectwo urodzenia
 • akt małżeństwa
 • akt notarialny
 • akt założycielski spółki lub statut spółki
 • akt zgonu
 • akta procesowe
 • apostille
 • decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej
 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • dyplom uzyskania tytułu zawodowego
 • europejski opis patentowy
 • karta egzaminacyjna kierowcy
 • krajowy rejestr sądowy - kr
 • opis patentu europejskiego
 • orzeczenie kary grzywny
 • orzeczenie sądowe
 • paszport
 • patenty
 • poświadczenie zameldowania
 • polisa ubezpieczeniowa
 • prawo jazdy
 • protokół szkody
 • rejestracja podatnika podatku obrotowego
 • specyfikacja patentu europejskiego
 • tytuł własności
 • umowa agencyjna
 • wiza
 • zaświadczenie o kształceniu
 • zaświadczenie o niekaralności
 • zaświadczenie o statusie podatnika

Tłumaczenia umów i certyfikatów:

 • certyfikat homologacji
 • certyfikat rezydencji podatnika
 • certyfikat zgodności
 • umowa leasingu
 • umowa najmu lokalu mieszkalnego
 • umowa o partnerstwie
 • umowa o pracę
 • umowa o zachowaniu poufności
 • umowa partnerska
 • umowa spółki komandytowej

Tłumaczenia innych dokumentów:

 • DTR
 • akty normatywne
 • akty prawne, rozporządzenia, dyrektywy
 • akty założycielskie
 • artykuły naukowe
 • atesty i certyfikaty
 • badania kliniczne
 • certyfikaty, świadectwa, uprawnienia, licencje, CV
 • dokumenty notarialne, sądowe, rejestrowe
 • dokumenty przetargowe
 • dokumenty techniczna
 • dyplomy
 • formularze świadomej zgody
 • indeksy
 • informacje dla pacjenta
 • instrukcje obsługi
 • karty gwarancyjne (umowa)
 • karty pacjentów
 • opisy i dokumentacja techniczna
 • opisy i specyfikacje urządzeń
 • opisy leków
 • Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL)
 • opisy procesów technologicznych
 • opisy przebiegu ubezpieczenia
 • pełnomocnictwa
 • pisma firmowe
 • polisy ubezpieczeniowe
 • prace doktorskie
 • prace magisterskie
 • prace naukowe
 • prospekty emisyjne
 • specyfikacja techniczne
 • skargi
 • regulaminy
 • testamenty
 • tytuły zawodowe
 • umowy oraz kontrakty handlowe i cywilno-prawne
 • wyroki
 • formularz świadomej zgody
 • harmonogram pobytu
 • informacja prasowa
 • karta zgłoszenia uczestnictwa
 • kwestionariusz wywiadu
zamknij
Promocja dla firm